viernes, marzo 22, 2013

Solidariedade-Solidaridad-Solidarity Noelia Cotelo. Querémola na Galiza XA!!


Solidariedade con Noelia Cotelo. Querémola na Galiza XA!!!. Chamadas Continuadas do Martes 19 ao Venres 22

Próximamente celebrarase no cárcere de Brieva (Ávila) por parte da Xunta de Tratamento a revisión que determinará si Noelia Cotelo pode ser trasladada a un cárcere galego.
Noelia solicitou o traslado os días 27 e 28 de febreiro, é importante que agora fagamos presión para  traela de volta a Galiza, mostrando todo o noso apoio á nosa veciña, amiga e compañeira que leva 5 anos sufrindo a lonxanía, o illamento e innumerables castigos e agresións pola súa actitude rebelde e insumisa.
Solicitamos a solidariedade das persoas e asociacións preocupadas pola defensa dos dereitos humanos das persoas presas, consideramos importante chamar e expresar a nosa preocupación polo trato que está a recibir Noe, solicitando que se lle traslade a Galicia como ela solicitou onde poida comezar un proceso de socialización rodeada de xente que a queira e axude.
Durante a semana do Martes 19 ao Venres 22 chamaremos de forma continuada ao CP de Brieva e SGIP, expresando a nosa preocupación e desexo que Noelia sexa trasladada a Galicia.
¿Si os cárceres non reintegran senón dispersan, Si os cárceres non axudan senón destrúen, a quen benefician?  

Solidariedade con Noelia e tódalas persoas presas.
STOP Dispersión, STOP Illamento, STOP Torturas.

Teléfono CP Brieva, Ávila:    920 259023                            Fax CP Brieva 920 259034
Teléfono SGIP:                          91 3354700                            Fax DGIP:       91 3354052


Solidaridad con Noelia Cotelo. La queremos en Galicia YA!!! Llamadas continuadas del Martes 19 al Viernes 22

Próximamente se celebrará en la cárcel de Brieva, Ávila, por parte de la Junta de Tratamiento la revisión que determinará si Noelia Cotelo puede ser trasladada a una cárcel gallega.
Noelia solicito el traslado los días 27 y 28 de febrero, es importante que ahora hagamos presión para traerla de vuelta a Galicia, mostrando todo nuestro apoyo a nuestra vecina, amiga y compañera que lleva 5 años sufriendo la lejanía, el aislamiento e innumerables castigos y agresiones por su actitud rebelde e insumisa.
Solicitamos la solidaridad de las personas y asociaciones preocupadas por la defensa de los derechos humanos de las personas presas, consideramos importante llamar y expresar nuestra preocupación por el trato que está recibiendo Noe, solicitando que se le traslade a Galicia como ella ha solicitado donde pueda comenzar un proceso de socialización rodeada de gente que la quiera y ayude.
Durante la semana del Martes 19 al Viernes 22 llamaremos de forma continuada al CP de Brieva y SGIP, expresando nuestra preocupación y deseo que Noelia sea trasladada a Galicia.
¿Si las cárceles no reintegran sino dispersan, Si las cárceles no ayudan sino destruyen, a quien benefician?

Solidaridad con Noelia y todas las personas presas.
STOP Dispersión, STOP Aislamiento, STOP Torturas.

Teléfono CP Brieva, Ávila: 920 259023 Fax CP Brieva 920 259034
Teléfono SGIP: 91 3354700  Fax DGIP: 91 3354052Solidarity with Noelia Cotelo. We want her in Galiza NOW!!!, Continuos Calling from tuesday 19 to friday 22.

Soon there will be celebrated in Brieva's jail, Avila, the Meeting treatment the review that will determine if Noelia Cotelo can be moved to a Galician jail.
Noelia request the movement on the 27th and 28th of February, it is important that now we do pressure to bring her to Galicia, showing our support to our neighbor, friend and companion who goes 5 years suffering the distance, the isolation and innumerable punishments and aggressions for his rebellious attitude.
We request the solidarity of the persons and associations worried by the defense of the human rights of the imprisoned persons, think important to call and to express our worry for the treatment that Noe is receiving, requesting that moves to Galicia as her has requested, where she could begin a process of socialization surrounded with people who love and hepls her. During the week of the Tuesday 19 the Friday 22 will be calling continued form to the CP of Brieva and SGIP, expressing our worry and our wish that Noelia should be moved to Galicia.
If the jails do not restore but disperse, If the jails do not help but destroy, whom they benefit?

Solidarity with Noelia and all the imprisoned persons
STOP Dispersion, STOP Isolation, STOP Torture

Telephone CP Brieva, Ávila: 920 259023 Fax CP Brieva 920 259034
Telephone SGIP: 91 3354700 Fax DGIP: 91 3354052 


No hay comentarios.: